• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบ พระพุทธศาสนาปลายภาค ม.1
  ข้อสอบ พระพุทธศาสนาปลายภาค ม.1
  โปรดทราบ
  ทางเราได้เริ่มนำข้อสอบทั้งหมด
  ไปไว้ที่เว็บไซต์


  ฉะนั้น ถ้าท่านหาข้อสอบที่ต้องการไม่เจอ
  โปรดไปที่  ข้อสอบ พระพุทธศาสนาปลายภาค ม.1
  ข้อสอบมี 2 ตอน
  ปรนัย  และอัตนัย
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ๑. พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไร?
       ก. เจ้าชายราหุล                 ค. เจ้าชายสิทธัตถะ
       ข. เจ้าชายอานนท์              ง. เจ้าชายสุทธัตถะ
  ๒. บิดาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าอะไร?
       ก. สุทโธทนะ                      ค. สิทธัตถะ
       ข. สุปปพุทธะ                     ง. ราหุล
  ๓. พระบิดาของพระพุทธเจ้าครองเมืองใด
       ก. กบิลพัสดุ์                      ค.  ไพศาลี
       ข. ศรีลังกา                        ง.  มคธ
  ๔. พุทธเจ้าทรงประสูติวันใด
       ก. วิสาขบูชา                     ค. อาสาฬหบูชา
       ข. มาฆบูชา                      ง. อัฏฐมีบูชา
  ๕. ทรงออกผนวชเมื่อใด
       ก. ๑๙ พรรษา                   ค. ๒๕ พรรษา
       ข. ๒๐ พรรษา                   ง. ๒๙ พรรษา

  โปรดทราบ ทางเราย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่แล้ว www.สื่อการสอน.com และเว็บไซต์นี้กำลังจะปิดลงเร็ว ๆ นี้