• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบ พระพุทธศาสนาปลายภาค ม.1
  ข้อสอบ พระพุทธศาสนาปลายภาค ม.1
  โปรดทราบ !!
  ข้อสอบ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยข้อสอบ ข้อสอบเก่า หรืองานอื่นๆ ที่เรานำมาให้ท่านดาวน์โหลดนี้ โดยมากเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือใช้ประกอบการเรียนรู้ เป็นแค่การเสนอความรู้อีกแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งท่านก็ต้องดูหนังสือเหมือนเดิม ต้องอ่านเหมือนเดิม เรียนรู้เหมือนเดิม ต้องสนใจการเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ฉะนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เรียนรู้ให้พร้อมในทุกด้าน นั่นแหล่ะดีที่สุด...
  ขอให้ทุกท่านโชคดี  ข้อสอบ พระพุทธศาสนาปลายภาค ม.1
  ข้อสอบมี 2 ตอน
  ปรนัย  และอัตนัย
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ๑. พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไร?
       ก. เจ้าชายราหุล                 ค. เจ้าชายสิทธัตถะ
       ข. เจ้าชายอานนท์              ง. เจ้าชายสุทธัตถะ
  ๒. บิดาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าอะไร?
       ก. สุทโธทนะ                      ค. สิทธัตถะ
       ข. สุปปพุทธะ                     ง. ราหุล
  ๓. พระบิดาของพระพุทธเจ้าครองเมืองใด
       ก. กบิลพัสดุ์                      ค.  ไพศาลี
       ข. ศรีลังกา                        ง.  มคธ
  ๔. พุทธเจ้าทรงประสูติวันใด
       ก. วิสาขบูชา                     ค. อาสาฬหบูชา
       ข. มาฆบูชา                      ง. อัฏฐมีบูชา
  ๕. ทรงออกผนวชเมื่อใด
       ก. ๑๙ พรรษา                   ค. ๒๕ พรรษา
       ข. ๒๐ พรรษา                   ง. ๒๙ พรรษา

  free downloadเมนูอาหาร